Vols guanyar una càmera Fuji Instax mini 70

21 de maig 2018 - Promocions - Comentar -

comcurs instax mini70 shopping night foto penedès vilafranca

BASES DEL CONCURS FOTOGRÁFIC #fotopenedès 

PROMOTOR

El titular de la present promoció és Foto Penedès SCP,  i la finalitat és fer un concurs fotogràfic online entre els fans y seguidors dels seus perfils a través de les xarxes socials de  Instagram i Facebook, sense valor contractual, i en la que poden participar les personas físiques que cumpleixin les condicions establertes a les bases que a continuació es detallen.

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

FOTO PENEDÈS fa un concurs fotográfic a través de les xarxes socials abans esmentades amb l’objectiu de donar a conèixer la botiga i els seus serveis.

Podrà participar en la present promoció les persones físiques majors de 18 anys que enviïn una fotografía realitzada al photocall que Foto Penedès instal·larà el dia 25 de maig, al C/Santa Maria, dintre dels actes de promoció de la Shopping Night de Vilafranca del Penedès.

Passos a seguir per participar en el concurs:

1. Les persones que vulguin participar hauran de fer.se una foto al photocall ubicat al C/Santa Maria.

2. Aquestes persones hande ser fans/seguidores de la nostra pàgina de Facebook ( https://www.facebook.com/fotopenedes ) i/o del perfil de Instagram.

3. Els participants hauran de penjar la seva fotografía ( feta al photocall )en una de les xarxes socials abans esmentades.

4. Les fotos han d’ etiquetar-se amb el hasthag #fotopenedès

Les fotografies han de ser propietat de la persona que les aporta o, si s'escau comptar amb l'autorització del propietari per al seu ús, igualment haurà de comptar amb el consentiment de les terceres persones que apareguin a la foto per a la seva difusió. No cal que la persona que participa al concurs surti a la foto, però ha de tenir el permís d'aquelles per presentar-la, permís que comprendrà el consentiment per a la seva difusió. Foto Penedes SCP no verificarà l'exactitud de les dades aportades i del consentiment de les persones que apareixen a les fotografies de manera que serà la persona que aporti la fotografia l'única responsable de la veracitat de les dades i de demanar els consentiments oportuns.

Només entraran en el concurs les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin els hashtags de la descripció. No s'acceptaran fotografies enviades més tard del termini i hora establerts.

Al seu sol criteri Foto Penedès SCP eliminarà, i deixarà fora del concurs aquelles fotografies el contingut consideri inadequat, inapropiat o ofensiu.

Cada participant pot pujar tantes fotos diferents com consideri.

ELECCIÓ DE GUANYADOR I PREMI

Foto Penedès decidirà quina fotografia  és la guanyadora mitjançant sorteig. La imatge premiada s'informarà  per xarxes socials. El fet que la foto tingui molts "m'agrada" o comentaris no implicarà més possibilitats de guanyar.

Premi: La foto guanyadora  aconseguirà 1 càmera Fuji Instax mini 70 amb 1 càrrega de 10 fotos.

La fotografia ha de ser propietat del participant i ha de comptar amb les autoritzacions de les persones que hi apareguin autoritzant la seva difusió. En cas contrari, serà desqualificat i s'escollirà un nou guanyador i així successivament. El premi serà personal i intransferible i l'haurà de recollir personalment el guanyador amb el DNI (en vigor), a Foto Penedès al C/Santa Maria, 5 de Vilafranca del Penedès, dintre d’un període de 30 dies.

Els participant autoritzen de manera expressa a Foto Penedès SCP a utilitzar les fotos aportades en publicacions, projeccions, actes propis o de tercers col·laboradors. S'entén donat el consentiment per la mera participació en el concurs i l'enviament de fotos al concurs del Facebook,  i Instagram de Foto Penedès.

En cap cas els premis seran substituïts pel seu import en metàl·lic.

El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de Foto Penedès. Per rebre el seu premi, les persones guanyadores s'han de posar en contacte amb l'organització a través del correu electrònic: fotopenedes@fotopenedes.cat

En el cas que cap persona no es posi en contacte en el termini d'un mes a partir de la fi de la promoció amb l'organització, el premi en qüestió es tornarà a assignar mitjançant un nou sorteig.

DATES

Període del concurs: El termini per enviar les imatges serà durant tot el dia de la promoció, divendres 25 de maig,  fins a les 00.00h del 27 de maig.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

- Ser major d'edat.

-Ser fan/seguidor del perfil de les nostres xarxes socials Facebook i/o Instagram.

En el supòsit que el premi es quedi sense assignar un cop no hi hagi més guanyadors substituts als que pugui ser ofert, aquest es considerarà vacant i no serà concedit.

La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició imprescindible per poder beneficiar-se del premi. Foto Penedès SCP no es responsabilitza de la correcta entrega dels premis en cas que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. La falsedat d'algun de les dades serà causa suficient per ser donat de baixa en aquesta, és a dir, per no poder beneficiar-se de la mateixa. Qualsevol canvi en les dades del participant haurà de ser notificat a Foto Penedès SCP en la major brevetat possible a l'efecte de fer possible la correcta entrega del premi.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RECLAMACIONS

La participació en la Promoció implica per si sola l'acceptació total i absoluta de les presents Bases.

Foto Penedès SCP es reserva el dret a retirar i desqualificar les fotografies de contingut ofensiu o contràries a l'objecte del concurs.

CONSULTES I RECLAMACIONS:

Per a qualsevol reclamació o consulta relacionada amb aquesta promoció, pot dirigir-se al correu electrònic fotopenedes@fotopenedes.cat

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

Foto Penedès SCP queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels concursants que d'alguna manera no permetin la seva correcta identificació.

De la mateixa manera, Foto Penedès SCP no es fa responsable que les fotografies penjades pels participants siguin de la propietat d'aquests o que comptin amb el consentiment de les persones que hi apareixen. Serà tasca del participant aconseguir aquests permisos.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, Foto Penedès SCP, l'informa de que les dades que ens faciliti formaran part d'un fitxer titularitat de Foto Penedès SCP, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i la finalitat és la gestió de la present promoció i una possible remissió d'informació dels nostres productes, esdeveniments i marca per qualsevol mitjà.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals dirigint una comunicació per escrit juntament amb una còpia del seu DNI, a Atenció al Client  Foto Penedès SCP C/ Santa Maria, 5, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ).

Deixa un comentari